Política de privacitat

Imprimeix
PDF
AddThis Social Bookmark Button

ACCEPTACIÓ DE L'USUARI

Aquest document (d'ara endavant anomenat "POLITICA DE PRIVACITAT") té per objecte regular l'ús del espai web que MPCB posa a disposició del públic (www.professionals-cristians.cat)

Els drets de propietat intel•lectual d'aquest espai web, el seu codi font, les bases de dades i els diferents elements que conté son propietat titular de MPCB a qui correspon l'exercici exclusiu d'explotació dels drets de la pròpia web i, en especial, els de reproducció, distribució, comunicació pública, manteniment i transformació.

La utilització del espai web per un tercer li atribueix la condició d'usuari, i suposa l'acceptació plena d'aquest usuari de totes i cadascuna de les condicions que estableix aquesta Política de privacitat.

ÚS CORRECTE DEL ESPAI WEB

L'usuari es compromet a utilitzar el espai web, els continguts i els serveis d'acord amb la Llei, aquesta Política de privacitat, les bones pràctiques i l'ordre públic. De la mateixa manera, l'usuari s'obliga a no utilitzar el espai web o els serveis que es prestin a través d'ell amb finalitats o efectes il•lícits o contraris al contingut d'aquesta Política de privacitat, que lesionin els interessos o drets de tercers, o que de qualsevol forma pugui danyar, inutilitzar o deteriorar el propi espai web o els seus serveis o impedir un ús satisfactori del espai web a d'altres usuaris.

Així mateix, l'usuari es compromet expressament a no destruir, alterar, inutilitzar o, de qualsevol altra forma, fer malbé les dades, els programes o els documents electrònics i altres que es trobin en el present espai web.

L'usuari es compromet a no obstaculitzar l'accés d'altures usuaris al servei d'asses mitjançant el consum massiu dels recursos informàtics a través dels quals MPCB presta el servei, així com a no realitzar accions que danyin, interrompin o generin errors en els sistemes esmentats.

L'usuari es compromet a no introduir-hi programes, virus, macroinstruccions, miniaplicacions, controls de qualsevol o qualsevol altre dispositiu lògic o seqüència de caràcters que causin o puguin causar qualsevol tipus d'alteració en els sistemes informàtics de MPCB o de tercers o, en el seu cas, violar els drets de la propietat intel•lectual o industrial.

L'usuari es compromet a no fer mal ús d'informacions, missatges, gràfics, dibuixos, arxius de so i/o imatge, fotografies, enregistraments, programari i, en general, qualsevol classe de material accessible a través del present espai web o dels serveis que ofereix.

MPCB conseqüentment, declina igualment tota responsabilitat derivada dels danys i perjudicis que pugui sofrir qualsevol visitant d'aquest espai web en els seus recursos tecnològics (informàtics o telemàtics), a conseqüència de la producció de qualsevol de les circumstàncies o fets esmentats al paràgraf anterior. Igualment, MPCB no garanteix que el espai web i el servidor estiguin lliures de virus i no es fa responsable dels danys causats per l'accés al web o per la impossibilitat d'accedir-hi.

MPCB no és responsable de la informació que es pot obtenir a través d'enllaços a sistemes externs des d'aquest espai web.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Aquest espai web i tots els seus continguts, inclosos els textos, els documents, les fotografies, els dibuixos, les representacions gràfiques, les bases de dades, els programes informàtics, així com els logotips, les marques, els noms comercials i altres signes distintius són propietat de MPCB o de tercers que l'han autoritzada per al seu ús. Tots els drets estan reservats.

RÈGIM DE RESPONSABILITAT

Responsabilitat de MPCB per la utilització del web

L'usuari és l'únic responsable de les infraccions en què pugui incórrer i dels perjudicis que pugui causar o causar-se per la utilització del present espai web per la seva part i MPCB resta exonerat de qualsevol responsabilitat que es pogués derivar per les accions de l'usuari.

L'usuari serà l'únic responsable per qualsevol reclamació o acció legal, judicial o extrajudicial iniciada per terceres persones contra MPCB basada en la utilització del espai web per l'usuari. Si és el cas, l'usuari assumirà totes les despeses, els costos i les indemnitzacions que es reclamin a MPCB amb motiu de reclamacions o d'accions legals que li siguin atribuïbles a l'usuari.

Responsabilitat de MPCB pel funcionament del web

MPCB exclou qualsevol responsabilitat que es pogués derivar per interferències, omissions, interrupcions, intromissions indesitjades, deficiències de telecomunicacions, virus informàtics, avaries telefòniques o desconnexions en el funcionament operatiu del sistema electrònic, motivats per causes alienes a MPCB

Responsabilitat de MPCB per enllaços des del web

MPCB declina tota responsabilitat respecte de les informacions (continguts) o riscos (perjudicis tècnics, morals o econòmics) que hi hagi fora del espai web i a les que en un moment determinat es pogués accedir des d'aquesta, ja que la funció dels enllaços que puguin aparèixer son únicament la d'informar l'usuari de l'existència d'altres fonts d'informació sobre un tema concret.

COMPROMÍS DE PROTECCIÓ DE DADES I DE COMPLIMENT DE LA LSSICE

En compliment del que disposa la legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal en vigor (RGPD), MPCB informa els usuaris que les dades de caràcter personal que en un moment donat puguin proporcionar al emplenar butlletes o requeriments de contacte (formularis via web), es recolliran en fitxers responsabilitat de MPCB i seran tractades amb la finalitat de poder prestar i informar sobre els serveis i/o esdeveniments que MPCB ofereix. En cap cas, no està prevista la cessió ni comunicació de les esmentades dades a tercers. En el seu cas, el fet d'emplenar un formulari d'aquest espai web implica que l'usuari reconeix que la informació i les dades personals que indiqui són seves, exactes i certes.

MPCB informa a continuació i de forma general, sobre els detalls relatius al Reglament General de Protecció de Dades

1. Qui és el responsable del tractament de les seves dades personals?

Responsable del tractament: Moviment de Professionals Cristians de Barcelona

Correu electrònic: Aquesta adreça electrònica s'està protegint contra robots de correu brossa. Necessiteu que el JavaScript estigui habilitat per a mostrar-la

2. Amb quines finalitats continuarem tractant les seves dades personals?

Tractem les dades personals per a la gestió dels associats, proveïdors, col·laboradors i promoció d'accions i d'activitats associatives, culturals, recreatives i socials i la gestió comptable, fiscal i administrativa, d'acord als estatuts i finalitats del MPCB. Igualment per a l'enviament de comunicacions informatives (també per via electrònica).

3. Quan temps conservarem les seves dades personals?

Les dades personals es conservaran durant el termini de sis (6) anys de conformitat amb la normativa comptable vigent i, si s'escau, de forma indefinida, llevat d'exercir els seus drets de supressió, en les circumstàncies que la normativa preveu.

En qualsevol cas, MPCB conservarà les seves dades personals mentre siguin necessàries per a la prestació relació contractual i a menys que ens en sol·liciti la supressió. Tanmateix, les conservarà durant el període de temps necessari per a donar compliment a les obligacions legals que en cada cas correspongui d'acord amb la tipologia de les dades.

4. Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades personals?

La base legal per al tractament de dades és l'interès mutu i el consentiment dels associats i altres parts interessades.

5. A quins destinataris es comunicaran les seves dades personals?

Les dades únicament podran comunicar-se a organitzacions terceres a MPCB en l'àmbit de la gestió dels seus serveis i per a les mateixes finalitats referides anteriorment, així com a aquelles Administracions Públiques competents quan ho exigeixi la normativa vigent.

Les persones col•laboradores o membres de MPCB que disposen de drets d'accés autoritzat d'acord amb l'estructura de seguretat interna de MPCB poden accedir a les seves dades amb els objectius descrits en aquesta Política de Protecció de dades. Tots els col•laboradors o membres de MPCB han estat formats i informats de les seves responsabilitats al respecte i signen l'acord de confidencialitat corresponent. Igualment, poden accedir a les seves dades, organitzacions terceres quina intervenció sigui requerida i/o necessària per a la gestió adequada de la prestació del servei.

MPCB ha establert contractes o acords contractuals i mesures de seguretat amb tercers, per garantir l'adequat nivell de seguretat i de protecció d eles dades personals.

6. Quins són els seus drets en relació amb les seves dades personals?

Pot sol·licitar l'accés, rectificació, supressió, limitació al tractament, portabilitat i oposició al tractament de les seves dades en qualsevol moment.

Podrà revocar el consentiment a l'enviament de comunicacions comercials i exercir els drets referits anteriorment, mitjançant l'enviament d'un correu electrònic a  Aquesta adreça electrònica s'està protegint contra robots de correu brossa. Necessiteu que el JavaScript estigui habilitat per a mostrar-la  acompanyat de l'acreditació documental de la seva identitat. Amb l'excepció de que ens ho indiqui mitjançant l'opció de donar-se de baixa que trobarà en els enviaments electrònics, que ja ens donarà informació de la seva baixa.

Si no obté una resposta satisfactòria i desitja formular una reclamació o obtenir més informació al respecte de qualsevol d'aquests drets, pot adreçar-te a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.agpd.es).

7. Quina es la relació d'informació personal emmagatzemada?

Es guarden les dades bàsiques d'identificació i relació, per a l'enviament de convocatòries, activitats, rebuts i altres documents d'interès pels associats.

8. Quina és la Política d'emmagatzemat de dades / disponibilitat / backups i la seva ubicació?

No s'elimina informació, a menys que sigui sol·licitada supressió per part de la persona associada i que aquesta supressió s'escaigui (veure punt 3). Sempre està disponible, malgrat pot estar bloquejada per a lliuraments informatius, si s'han exercitats els drets de supressió, limitació al tractament o bé oposició per part de l'usuari.

Es realitzen copies de seguretat dels fitxers que contenen dades, degudament controlades i custodiades.

9. Quina es la Política de privacitat i Seguretat de la informació i el seu accés?

L'accés a la base de dades està protegit mitjançant usuari i paraula de pas. En el cas d'accés remot autoritzat, aquest es realitza mitjançant connexions segures.

10. Quina es la Política de resposta front incidents de seguretat i anàlisi del seu impacte?

MPCB ha adoptat mesures de protecció tècniques i organitzatives apropiades i aquestes mesures s'han aplicat a les dades afectades per la potencial violació de la seguretat de les dades personals. No hi ha accés a dades de clients / usuaris per persones que no estiguin autoritzades a accedir a elles.

MPCB ha dut a terme un Anàlisi dels riscos de la vulnerabilitat de les dades personals i del seu impacte si es donen, sobre la seguretat i la intimitat dels clients / usuaris

11. Quina es la Política d'esborrat front baixes del servei?

MPCB desactiva a les seves BBDD d'enviaments d'informació, els comptes dels associats / col•laboradors o altres usuaris que decideixen donar-se de baixa i que hagin exercit el seu dret a la supressió. En aquest cas, les dades del quedaran bloquejades i mantingudes el temps requerit per normativa i exclusivament pel compliment de les obligacions legals que justifiquin la relació passada entre les parts.

12. Qui es el nostre Responsable de Seguretat en matèria de Protecció de dades?

MPCB no té obligatorietat legal de designar un DPD (Delegat de Protecció de dades), d'acord amb la legislació vigent.

Independentment d'això, MPCB ha designat a una persona Responsable de Seguretat de les dades, per tal de vetllar pel correcte funcionament d'aquesta Política de Privacitat i d'assegurar que se'n preserven els requisits en relació a les dades personals dels usuaris interns i externs a l'organització. Pot contactar amb el nostre Responsable de Seguretat de dades a  Aquesta adreça electrònica s'està protegint contra robots de correu brossa. Necessiteu que el JavaScript estigui habilitat per a mostrar-la

En cas que MPCB identifiqui una violació de seguretat de dades personals que comprometi a un o més dels seus usuaris, aquest/s seran notificats a la major brevetat possible al respecte. Si el risc i vulneració fossin importants, es notificaria igualment a l'autoritat competent.

L'usuari enregistrat conservarà en tot moment la possibilitat d'exercitar els drets d'accés, rectificació, oposició, supressió, tractament limitat, portabilitat i oposició al tractament de les seves dades. Així mateix, i de conformitat amb la Llei 34/2002, d'1 de juliol, de serveis de la societat de la informació i comerç electrònic, pot revocar en qualsevol moment el consentiment prestat a la recepció de comunicacions telemàtiques. En cas de dubte, així com per exercir els drets esmentats, podrà adreçar-se a MPCB mitjançant correu electrònic Aquesta adreça electrònica s'està protegint contra robots de correu brossa. Necessiteu que el JavaScript estigui habilitat per a mostrar-la o correu postal a MPCB C/ València 244, 3r 08008 Barcelona.

LEGISLACIÓ APLICABLE I COMPETÈNCIA JUDICIAL

Qualsevol controvèrsia sorgida en la interpretació o l'execució d'aquesta Política de privacitat s'interpretarà a partir de la legislació espanyola. Així mateix, MPCB a través de la seva representació legal i l'usuari, renuncien a qualsevol altra jurisdicció i se sotmeten a la dels jutjats i tribunals del domicili de l'usuari per a qualsevol controvèrsia que es pogués esdevenir. En el cas que l'usuari tingui el seu domicili fora d'Espanya, MPCB i l'usuari se sotmeten als jutjats i tribunals de BARCELONA.

Aquest lloc web utilitza cookies perquè vostè tingui la millor experiència d'usuari. Si continua navegant està donant el seu consentiment per a l'acceptació de les esmentades cookies i l'acceptació de la nostra política de cookies..

Accepto les cookies.